Przejdź do stopki

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Treść

INFORMACJA  NA TEMAT  MOŻLIWOŚCI  UBIEGANIA  SIĘ  O DODATEK  MIESZKANIOWY  Z  MOCĄ WSTECZNĄ

Informujemy,  że w związku z treścią art.15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U. z 2020r.  poz.374, 567, 568, 695, 875 i 1086 ) można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą  wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego  albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID19.

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

- do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć podpisaną klauzulę o wypłatę dodatku z mocą

   wsteczną ( wzór dostępny w zakładce: przydatne druki );

- łączny okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy;

- dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną może być przyznany  nie wcześniej niż od dnia

  wprowadzenia stanu epidemii i nie przysługuje za okres, w którym osobie do  niej uprawnionej

  przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

                   Warunki niezbędne do otrzymania dodatku mieszkaniowego

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( j.t.Dz.U. 2019 poz.2133 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.Nr 156 poz.1817 z późn.zm.).

Osoby ubiegające się o dodatek mieszkaniowy muszą spełniać odpowiednie kryteria:

1/ Posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania ( najem, podnajem, własność lokalu,

    spółdzielcze prawo do lokalu, osoby oczekujące na przysługujący lokal zamienny lub socjalny,

    inny tytuł prawny).

2/ Posiadać odpowiedni metraż mieszkania ( zajmowane mieszkanie nie może być za duże

   w stosunku do liczby  osób tzn. powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać powierzchni

   normatywnej o więcej niż 30%, możliwe jest przekroczenie o 50% pod warunkiem, że udział

   powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej całego mieszkania nie przekracza 60%).

   Normatywna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi odpowiednio:

  • dla 1 osoby – 35 m²  (+ 30% tj. 45,50  m²)    
  • dla 2 osób  – 40  m²  (+ 30% tj. 52  m²)                     
  • dla 3 osób  – 45  m²  (+ 30% tj. 58,50  m²)

•    dla 4 osób  -  55 m²   (+ 30% tj. 71,50 m²)

•    dla 5 osób  -  65 m²   (+ 30% tj. 84,50 m²)

     Na każdą następną osobę powierzchnię zwiększa się o kolejne 5 m².

     Powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna

     poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga

     zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (przedłożyć należy orzeczenie powiatowego  zespołu do

     spraw orzekania o niepełnosprawności).

3/ Posiadać odpowiedni dochód (średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego

    w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 175 %  najniższej

    emerytury  w gospodarstwie jednoosobowym oraz 125% w  gospodarstwie wieloosobowym.       

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek

    na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu nie wlicza się świadczeń

    pomocy materialnej  dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg

    i dodatku z tytułu urodzenia dziecka,  pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,

    zasiłków okresowych z opieki społecznej,  jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń

    w naturze z pomocy społecznej, zapomogi pieniężnej dla emerytów i rencistów, świadczenia

    wychowawczego, dodatku wychowawczego oraz dodatku mieszkaniowego.

    Za dochód uważamy również: zasiłki chorobowe, zasiłki rodzinne, zasiłki wychowawcze,  zasiłki

   dla bezrobotnych,  dodatek pielęgnacyjny, zasiłek stały z pomocy społecznej,  alimenty, nagrody

   pieniężne, praca dorywcza i sezonowa,  wynagrodzenie uczniowskie, stypendia, diety, itp.

Wydatki ponoszone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy stanowią:

-         czynsz;

-         opłaty związane z eksploatacją  i utrzymaniem nieruchomości w spółdzielni mieszkaniowej;

-         zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;

-         odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;

-         opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;

-         wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

Do celów wyliczenia dodatku nie przyjmuje się wydatków poniesionych z tytułu:

-         ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;

-         opłat za gaz przewodowy i  energię elektryczną dostarczane na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w mieszkaniu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków zalicza  się tylko te wydatki, które byłyby pokrywane w ramach czynszu i innych opłat, jakie obowiązywałyby dla tego  lokalu gdyby  wchodził on w skład zasobu gminy.

Ponadto właściciele domów jednorodzinnych obowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę bądź oświadczenie,  potwierdzające powierzchnię użytkową  oraz wyposażenie techniczne domu.

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na okres 6 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za mieszkanie wypłatę dodatku wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.

Upoważniony przez Burmistrza pracownik socjalny może przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia faktycznego stanu majątkowego wnioskodawcy.

Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych we wniosku, osoba otrzymująca dodatek jest obowiązana do zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do innego świadczenia - dodatku energetycznego

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10.04.1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 1059 z późn.zm,)

Prawo do dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych przysługuje przy spełnieniu wszystkich poniższych wymogów:

1)       osobie, przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.2017 r. poz. 180 z późn.zm.),

2)       osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)       zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Przyznanie dodatku

Następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Wypłata dodatku

Dodatek energetyczny wypłaca się miesięcznie , w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

Dodatek energetyczny wypłacają gminy na podstawie otrzymanych dotacji celowych.

Zasady ustalania wysokości dodatku energetycznego

Do dnia 30 kwietnia każdego roku minister właściwy do spraw gospodarki ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy, biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w ustawie budżetowej.

Wysokość dodatku energetycznego od 1.05. 2019r. do 30.04.2020 r. na podstawie Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 11.04.2019r. wynosi:

- dla gospodarstwa 1-osobowego: 11,37 zł/mies.

- dla gospodarstwa 2-4 osobowego : 15,80 zł/mies.

- dla gospodarstwa co najmniej 5- osobowego: 18,96 zł/mies.

2634